Kā aprēķināt PVN par saņemto avansu?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu saņemtajiem avansa maksājumiem. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Kā aprēķināt PVN par saņemto avansu?

2012.gadā uzņēmums nebija pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs un no klienta saņēma avansa maksājumus par darbiem, kas tika sākti 2012.gadā. Saņemtās summas tika grāmatotas kontā Saņemtie avansi. 2012.gada nogalē uzņēmums sasniedza apgrozījumu 35 000 Ls un kļuva par ar PVN apliekamu personu. 2013.gada janvārī tika sniegta atlikusī pakalpojuma daļa un sastādīts pieņemšanas- nodošanas akts par veiktajiem darbiem. Avansa summa tika pārgrāmatota uz ieņēmumiem, izdalot no avansa summas arī PVN, un par atlikušo pakalpojumu summu klientam tika izrakstīts rēķins. PVN deklarācijā tika uzrādīta visa pakalpojumam aprēķinātā PVN summa, kā attaisnojuma dokumentu uzrādot rēķinu. Valsts ieņēmumu dienestam (VID) pretpārbaudē bija pretenzijas, jo darījuma partneris ir deklarējis tikai pakalpojuma atlikušās daļas rēķinu. Kā pareizi rīkoties šajā situācijā? Vai var kā attaisnojuma dokumentu PVN deklarācijā norādīt pieņemšanas- nodošanas aktu?


Atbild Mārtiņš Korsaks, sertificēts nodokļu konsultants

Saskaņā ar likumu Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN), kas bija spēkā līdz 31.12.2012., pakalpojuma sniegšana ir notikusi, ja pakalpojums sniegts vai atlīdzība par pakalpojumu saņemta pirms pakalpojuma sniegšanas (likuma par PVN 8.panta 2.daļa). Saskaņā ar likuma par PVN 12.panta 1.6daļu nodokli valsts budžetā maksā par to taksācijas periodu, kad pakalpojums sniegts un izrakstīts nodokļa rēķins vai saņemts avanss saskaņā ar rēķinu (tas ir, brīdī, tiklīdz izpildās viens no kritērijiem). Nodokļa rēķins savukārt ir izrakstāms ne vēlāk kā 15 dienu laikā no darījuma dienas (likuma par PVN 8.panta 4.daļa). Avansa maksājumiem rēķinu parasti izraksta pirms maksājuma veikšanas. Balstoties uz iepriekš minēto, pakalpojumu daļai, par kuru avansa maksājums ir saņemts 2012.gadā,  darījuma brīdis ir avansa maksājuma saņemšanas datums.

Saņemtais avansa maksājums ir arī jāņem vērā, nosakot, vai netiek pārsniegts 35 000 Ls reģistrācijas robežslieksnis. Ja šis robežslieksnis ir bijis pārsniegts līdz personas reģistrācijai VID ar PVN apliekamo personu reģistrā, tad no pārsnieguma summas ir jāaprēķina PVN, aprēķināto nodokli iekļaujot pārsnieguma vērtībā.

Piemērs

Ja pārsniegums bija 1000 Ls un piemērojama PVN likme 21%, tad valsts budžetā iemaksājamā summa no pārsnieguma ir 173,55 Ls:

  • 1000 / 1,21 x 0,21=173,55 Ls

Maksājums veicams līdz personas reģistrācijai VID ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Izrakstot nodokļa rēķinu 2013.gadā, būtu atsevišķi jāizdala tā pakalpojuma daļa, kuru apliek ar nodokli, un tā pakalpojuma daļa, kuru neapliek ar nodokli (2012.gadā saņemtā avansa maksājuma apmērā). Attiecīgi 2013.gadā PVN būs maksājams tikai par to pakalpojuma daļu, kas ir apliekama ar PVN.