Kā piemēro PVN trīsstūrveida darījumam?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu trīsstūrveida darījumam. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Kā piemēro PVN trīsstūrveida darījumam?

Vācijas uzņēmums – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs Vācijā – Latvijas nodokļa maksātājam izraksta rēķinu par preci, kuru Vācijas uzņēmums nopirka Ukrainā. Atmuitošanas procedūra notiek Vācijā (par to atbild Vācijas uzņēmums), savukārt pēc tam prece uzreiz tiek piegādāta Francijas uzņēmumam (arī PVN maksātājam). Latvijas uzņēmums par šo preci izraksta rēķinu Francijas uzņēmumam. Prece Latvijā netiek ievesta. Kā šo darījumu atspoguļot PVN deklarācijā? Pagaidām Valsts ieņēmumu dienests (VID) neapstiprina PVN atgriešanu.


Atbild Mārtiņš Korsaks:

No jautājumā sniegtās informācijas izriet, ka Vācijas uzņēmums importēja preces Vācijā. Pēc tam Vācijas uzņēmums šīs preces jau Eiropas Savienības (ES) preču statusā pārdeva Latvijas uzņēmumam, savukārt Latvijas uzņēmums tās pārdeva Francijas uzņēmumam. Preces tika nosūtītas no Vācijas uz Franciju. Visi 3 iesaistītie uzņēmumi darījumos izmantoja savas valsts piešķirtos PVN reģistrācijas numurus.

Parasti šāds darījums tiek uzskatīts par tā saucamo “trīsstūrveida” darījumu, un tam būs šādas PVN sekas:

  • Vācijas uzņēmums veiks preču piegādi ES teritorijā. Preču piegādei nepiemēros Vācijas PVN, ja Vācijas uzņēmuma rīcībā būs transporta dokumenti, kas apliecina, ka preces ir izvestas no Vācijas uz citu ES dalībvalsti (konkrētajā situācijā – Franciju), kā arī preču pircējs būs uzrādījis derīgu PVN reģistrācijas numuru citā dalībvalstī (konkrētajā situācijā – Latvijas PVN reģistrācijas numuru).
  • Latvijas uzņēmums veiks preču piegādi Francijā, kur par nodokļa samaksu būs atbildīgs preču gala saņēmējs (konkrētajā situācijā – Francijas uzņēmums), kas būs uzrādījis derīgu šīs valsts PVN reģistrācijas numuru. Latvijas uzņēmumam piegāde jāuzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā (“Citās valstīs veiktie darījumi”), kā arī pielikumā PVN 2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (PVN 2 pārskats), ailē “K” norādot kodu “S”.
  • Francijas uzņēmums kā šo preču gala saņēmējs, kas ir atbildīgs par nodokļu nomaksu, aprēķinās PVN par preču iegādi Francijā.

Piemērojot atvieglotās PVN aprēķināšanas normas, Latvijas uzņēmumam nerodas pienākums reģistrēties Francijā kā PVN maksātājam, lai aprēķinātu PVN par preču iegādi Francijā un tālāk veikto iekšzemes preču piegādi (pārdošanu) Francijas uzņēmumam. Tāpat Latvijas uzņēmumam nav jāaprēķina Latvijas PVN par preču iegādi Latvijā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 16.panta 3.daļu.

Tā kā no jautājuma nav saprotams, kādu PVN atgriešanu VID neapstiprina (Vācijas PVN vai Latvijas PVN), aplūkošu abas situācijas.

Vācijas PVN atgūšana

Ja Vācijas uzņēmums preču pārdošanai ir piemērojis Vācijas PVN, secināms, ka tas uzskata šo darījumu par iekšzemes piegādi Vācijā. No tā izriet, ka Latvijas uzņēmums ir tālāk veicis preču piegādi Vācijas teritorijā (ar vai bez transporta uz Franciju), un šāda darījuma veikšana liedz tam atgūt Vācijas PVN, izmantojot PVN atmaksas procedūru atbilstoši PVN likuma 114.pantam. Līdz ar to, lai nodrošinātu PVN atgūšanu, Latvijas uzņēmumam jāreģistrējas Vācijā PVN mērķiem un minētie darījumi jāiekļauj Vācijas PVN deklarācijā.

Latvijas PVN atgūšana

Latvijas PVN atgūšana var būt nepieciešama situācijā, kad Latvijas uzņēmums veic preču piegādi Francijas uzņēmumam jau periodā pēc preču iegādes no Vācijas uzņēmuma. Šādā situācijā Latvijas uzņēmumam ir jārīkojas atbilstoši VID 12.08.2014. uzziņā Nr.201408028 sniegtajam skaidrojumam, proti:

  • periodā, kad Latvijas uzņēmums ir iegādājies preces no Vācijas uzņēmuma, tam ir jāaprēķina PVN par preču iegādi ES teritorijā atbilstoši PVN likuma 16.panta 3.daļai bez tiesībām to atgūt kā priekšnodokli. Darījuma summa ir jāiekļauj PVN deklarācijas 50.rindā (“No ES dalībvalstīm saņemtās preces un pakalpojumi (standartlikme)”), aprēķinātais PVN – 55.rindā (“Aprēķinātais PVN ar PVN standartlikmi apliekamām precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”), priekšnodoklis – 64.rindā (“Aprēķinātā PVN summa par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”) un neatskaitāmais priekšnodoklis – 66.rindā (“PVN summa, kas nav atskaitāma kā priekšnodoklis”). Tāpat darījums jāiekļauj pielikuma PVN 1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” (PVN 1 pārskats) II daļā “Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm”;
  • periodā, kad Latvijas uzņēmums ir veicis preču piegādi Francijas uzņēmumam, norādot to kā atbildīgo par nodokļu samaksu Francijā (proti, rēķinā sniedzot atsauci uz Eiropas Savienības Padomes Direktīvas Nr.2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 197.pantu), tas uzrādīs darījumu PVN deklarācijas 48.2rindā, kā arī PVN 2 pārskatā, ailē “K” norādot kodu “S”. Vienlaicīgi šajā periodā Latvijas uzņēmums iegūs tiesības samazināt iepriekš aprēķināto PVN par preču iegādi ES teritorijā, atskaitāmo priekšnodokli uzrādot PVN deklarācijas 67.rindā (“Iepriekšējos taksācijas periodos samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa samazinājums”), kā arī iekļaujot PVN 1 pārskata I daļā “Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem”.

VID uzziņā Nr.201408028 norādījis, ka Latvijas uzņēmums var atgūt priekšnodokli, ja tā rīcībā ir pierādījumi, ka preču gala saņēmējs ir aprēķinājis nodokli, konkrētajā situācijā – Francijā. No tā varētu secināt, ka Latvijas uzņēmumam ir jāsaņem no Francijas uzņēmuma papildu apliecinājumi vai pierādījumi. Manuprāt, šāds pienākums Latvijas uzņēmumam tomēr nav, ja izpildās trīsstūrveida darījumiem noteiktie kritēriji, kas ietver arī to, ka Latvijas uzņēmums veica preču iegādi Vācijā nolūkā piegādāt preces Francijas uzņēmumam, bet, iespējams, tehnisku iemeslu dēļ fiziskā piegāde notika tikai nākamajā taksācijas mēnesī.