Kā PVN piemērot bezmaksas saņemtajiem reklāmas materiāliem?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu bez maksas saņemtajiem reklāmas materiāliem. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Kā PVN piemērot bezmaksas saņemtajiem reklāmas materiāliem?

Sabiedrība izmanto īpašo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) režīmu, importējot preces no trešajām valstīm. Parasti tiek saņemtas preces, un muitas deklarācijā (55B ailē) norādītā PVN vērtība tiek uzrādīta PVN deklarācijā. Šoreiz piegādātājs papildu bez maksas ir piegādājis reklāmas materiālus, un muitas deklarācijā ir aprēķināts PVN arī par šiem reklāmas materiāliem. Sakiet, lūdzu, vai šo PVN par reklāmas materiāliem ir korekti atspoguļot kā PVN īpašo režīmu? Šobrīd saņemtie reklāmas materiāli grāmatvedībā netiek uzskaitīti, tomēr tie tiks izmantoti saimnieciskajā darbībā.


Atbild Mārtiņš Korsaks, sertificēts nodokļu konsultants

Veicot importu, ar PVN apliekamo preču vērtību noteiks atbilstoši to muitas vērtībai, kas var tikt palielināta par noteiktām papildus izmaksām. To nosaka Pievienotās vērtības nodokļa likuma 36.pants. Savukārt preču muitas vērtību noteiks atbilstoši darījuma vērtībai, bet, ja šo metodi nevar izmantot, piemēram, saņemot bezmaksas preces, atbilstoši citām metodēm secīgā kārtībā, piemēram, darījumu vērtību vienādām vai līdzīgām precēm vai izskaitļoto vērtību Padomes Regulas (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 28. līdz 36.pants).

Tādēļ, importējot preces, kas saņemtas bez atlīdzības, tiks noteikta to muitas vērtība un veicamie muitas maksājumi, tajā skaitā maksājamais PVN. Tā kā dotajā situācijā uzņēmums piemēro īpašo nodokļa režīmu importa darījumiem, tad PVN samaksa ir veicama, uzrādot aprēķināto nodokļa summu taksācijas perioda deklarācijas 52.rindā (vai 53.rindā, ja piemēro samazināto PVN likmi). Vienlaicīgi, ja preces tiks izmantotas ar PVN apliekamu darījumu nodrošināšanai, uzņēmums aprēķināto nodokli atskaitīs kā priekšnodokli tā paša perioda PVN deklarācijā (deklarācijas 61.rindā un norādīs pārskata PVN1 Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu I daļā Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem).

Nodokļa maksātāja pienākums ir pamatot aprēķināto nodokļu, tajā skaitā PVN, pareizību. Tādēļ dotajā situācijā ieteicams būtu veikt šādu materiālu uzskaiti un norakstīšanu pamatot ar attaisnojuma dokumentu, piemēram, aktu par reklāmas materiālu izlietošanu, kurā būtu norādīts pasākuma mērķis, izmantošanas veids vai cita informācija, kas apliecinātu šo materiālu izmantošanu personas ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.