Kura pārskata gada ieņēmumos jāatzīst dividendes?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par dividenžu atzīšanu ieņēmumos. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Kura pārskata gada ieņēmumos jāatzīst dividendes?

Vai mātes uzņēmums var meitas uzņēmuma peļņas sadales rezultātā gūtos ieņēmumus atspoguļot  tā pārskata  gada ieņēmumos, kad tas faktiski notiek (nākamajā gadā), jo tas nav izdarīts tajā gadā, uz kuru peļņas sadale attiecas?


Atbild Mārtiņš Korsaks

Sabiedrības dalībnieku sapulce lemj par peļņas izlietošanu, tajā skaitā, dividenžu noteikšanu pēc sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas (Komerclikuma 180.panta 4.daļa). Meitas sabiedrība atzīs uzskaitē dalībnieku sapulcē noteiktās dividendes pēc šāda lēmuma pieņemšanas, tas ir, jau pēc gada pārskata apstiprināšanas (Latvijas grāmatvedības standarta (LGS) Nr. 3 Notikumi pēc bilances datuma 6.punkts; Starptautiskā grāmatvedības standarta (SGS) Nr. 10 Notikumi pēc pārskata perioda beigām 12. un 13.punkts). Mātes sabiedrība atzīs no meitas sabiedrības saņemamās dividendes un ieņēmumus pēc tam, kad ir pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kā arī noteikta un aprēķināta dividendes summa (MK noteikumu Nr. 488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi 37.3.punkts; LGS Nr. 6 Ieņēmumi 28.3. punkts; SGS Nr. 10 Notikumi pēc pārskata perioda beigām 30.c.punkts).

Balstoties uz iepriekš minēto, ja meitas un mātes sabiedrības gada pārskats sakrīt ar kalendāro gadu un 2013.gadā meitas sabiedrības dalībnieku sapulce apstiprina gada pārskatu par 2012.gadu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, tad šīs dividendes ieņēmumos mātes sabiedrība atzīs tikai 2013.gadā, tas ir, pēc šāda dalībnieku lēmuma pieņemšanas.