PVN piemērošana būvprojekta izstrādes un autoruzraudzību pakalpojumiem

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN īpašā nodokļa režīma piemērošanu apakšuzņēmēja sniegtajiem būvprojekta izstrādes un autoruzraudzību pakalpojumiem. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Vai apakšuzņēmējs var piemērot PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Ģenerāluzņēmējs noslēdza līgumu ar pasūtītāju par ēku pārbūves būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību. Ģenerāluzņēmējam jāveic projektēšanas, būvniecības, materiālu piegādes un citi darbi, kas nepieciešami objekta pilnīgai īstenošanai un nodošanai ekspluatācijā. Ģenerāluzņēmējs, izrakstot rēķinus pasūtītājam, ir tiesīgs piemērot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pantu (nodokļa apgrieztā maksāšanas kārtība). Vai gadījumā, ja ģenerāluzņēmējs ar apakšuzņēmēju noslēdz līgumu par ēkas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, arī apakšuzņēmējs, izrakstot rēķinus ģenerāluzņēmējam, ir tiesīgs piemērot PVN likuma 142.pantu, ja apakšuzņēmējs veiks tikai būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību?


PVN likuma 142.pantā noteikts īpašais nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem, saskaņā ar kuru pievienotās vērtības nodokli (PVN) valsts budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs (tā saucamā PVN apgrieztā maksāšanas kārtība). Būvniecības pakalpojumi definēti 142.panta 1. un 4.daļā, proti:

  • 1.daļā noteikts, ka būvniecības pakalpojumi ir būvdarbu veikšana jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanai vai esošās būves vai tās daļas renovācijai, vienkāršotai renovācijai, rekonstrukcijai, vienkāršotai rekonstrukcijai, restaurācijai, konservācijai vai nojaukšanai, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana;
  • 4.daļā minēti būvniecības pakalpojumu piemēri, kas pamatā ietver būvdarbus Būvniecības likuma izpratnē (t.i., darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, ierīkotu vai nojauktu būvi).

No tā secināms, ka:

  • projektēšanas un autoruzraudzības darbiem piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību, ja tie ir ietverti būvniecības līgumā. Tādēļ jautātājs pareizi norādījis, ka ģenerāluzņēmējam rēķini pasūtītājam jāizraksta par šiem darbiem, piemērojot PVN apgriezto maksāšanas kārtību;
  • ja ģenerāluzņēmēja līgumā ar apakšuzņēmēju ietverta tikai projektēšana un autoruzraudzība, apakšuzņēmējam ir jāpiemēro PVN vispārīgajā kārtībā, proti, rēķinos iekļaujot PVN 21% apmērā.