Kā rīkoties, ja pārsniegts PVN reģistrācijas slieksnis?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par veicamajām darbībām, ja plāno pārsniegt PVN reģistrācijas slieksni. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Kā rīkoties, ja pārsniegts PVN reģistrācijas slieksnis?

Uzņēmums nodarbojas ar celtniecības pakalpojumu sniegšanu. Pirms darbu uzsākšanas vadītājs sastāda tāmi pasūtītājam par veicamo darbu izmaksām. Pašlaik uzņēmums nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, bet, sastādot jauno tāmi, redzams, ka nākamajā mēnesī uzņēmumam par tādu jākļūst, jo apgrozījums pārsniegs 50 000 EUR. Ko darīt – jau tagad sastādīt tāmi pasūtītājam ar PVN vai koriģēt to ar rēķinu?


Atbild Mārtiņš Korsaks, sertificēts nodokļu konsultants

No jautājuma izriet, ka uzņēmums sniedz būvniecības pakalpojumus Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.panta izpratnē. Līdz ar to var izdalīt vairākas situācijas:

  • pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēts nodokļa maksātājs ar tiesībām atskaitīt priekšnodokli;
  • pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēts nodokļa maksātājs bez tiesībām atskaitīt priekšnodokli;
  • pakalpojumu saņēmējs nav reģistrēts nodokļa maksātājs.

Pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēts nodokļa maksātājs ar tiesībām atskaitīt priekšnodokli

Ja pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēts PVN maksātājs, kas ir tiesīgs atskaitīt priekšnodokli par saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem, es ieteiktu uzņēmumam reģistrēties kā PVN maksātājam jau pirms reģistrācijas sliekšņa (50 000 EUR) pārsniegšanas un izmantot īpašo PVN piemērošanas režīmu, kas noteikts PVN likuma 142.pantā. Valsts ieņēmumu dienests (VID) šādu reģistrāciju veiks 5 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas.

Pēc reģistrācijas uzņēmums izrakstīs rēķinus pakalpojumu saņēmējam atbilstoši PVN likuma 142.pantā noteiktajam īpašajam PVN piemērošanas režīmam, t.i., PVN neaprēķinot, bet to aprēķinās pakalpojuma saņēmējs.

Pieņemot, ka pakalpojumu saņēmējs saņemtos būvniecības pakalpojumus izmantos ar PVN apliekamu darījumu nodrošināšanai, aprēķināto PVN par saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem tas varēs atgūt kā priekšnodokli un tam neradīsies papildus nodokļu izmaksas.

Šādā situācijā tāmē PVN var nenorādīt, bet līgumā ir jāatrunā, ka PVN maksās pakalpojumu saņēmējs PVN likuma 142.panta noteiktajā kārtībā.

Pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēts nodokļa maksātājs bez tiesībām atskaitīt priekšnodokli

Ja pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēts nodokļa maksātājs, kas nav tiesīgs atskaitīt priekšnodokli par saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem (piemēram, pašvaldības, kas neveic ar PVN apliekamus darījumus), pakalpojuma saņēmējs saskaņā ar apgriezto PVN aprēķināšanas kārtību aprēķināto PVN nebūs tiesīgs atskaitīt kā priekšnodokli un tas palielinās būvniecības izmaksas.

Šajā gadījumā pakalpojuma sniedzējs varētu nereģistrēties kā PVN maksātājs pirms darbu uzsākšanas, lai nepiemērotu PVN līdz reģistrācijas sliekšņa (50 000 EUR) sasniegšanai. Sasniedzot reģistrācijas slieksni, uzņēmumam ir jāreģistrējas par PVN maksātāju.

Pēc reģistrācijas uzņēmums izrakstīs rēķinus pakalpojumu saņēmējam atbilstoši PVN likuma 142.pantā noteiktajam īpašajam PVN piemērošanas režīmam, PVN neaprēķinot, bet to aprēķinās pakalpojuma saņēmējs. Šādi maksājamo PVN tāmē var nenorādīt, bet līgumā ir jāatrunā, ka PVN maksās pakalpojumu saņēmējs PVN likuma 142.panta noteiktajā kārtībā.

Ja darījuma vērtība līdz PVN reģistrācijai ir pārsniegusi reģistrācijas slieksni, par šo pārsniegumu uzņēmumam ir pienākums aprēķināt PVN, to iekļaujot būvniecības pakalpojumu vērtībā. Tā kā šajā gadījumā PVN summa veidos daļu no darījuma vērtības (ko nedrīkst atskaitīt kā priekšnodokli), tad to pareizāk būtu iekļaut tāmes aprēķinā kā uzņēmuma maksājamo PVN.

Pakalpojumu saņēmējs nav reģistrēts nodokļa maksātājs

Ja pakalpojumu saņēmējs nav reģistrēts nodokļa maksātājs, tam nav tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu. Tāpēc līdzīgi kā pārējās situācijās pakalpojuma sniedzējs var nereģistrēties kā PVN maksātājs līdz reģistrācijas sliekšņa (50 000 EUR) sasniegšanai.

Tāpat kā iepriekšējā gadījumā par to darījuma vērtību, kas līdz PVN reģistrācijai ir pārsniegusi reģistrācijas sliekšņa robežlielumu, uzņēmumam ir pienākums aprēķināt PVN, to iekļaujot darījuma vērtībā. Pēc reģistrācijas uzņēmums izstādīs rēķinus pakalpojumu saņēmējam atbilstoši PVN likuma vispārējai kārtībai, piemērojot PVN.

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 Būvizmaksu noteikšanas kārtība 25.punktu pretendents cenas piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tajā skaitā iespējamos sadārdzinājumus, atsevišķi norādot PVN.

Līdz ar to šajā situācijā tāmē būtu jāiekļauj gan tā PVN summa, ko uzņēmums iekļaus darījuma vērtībā (kas pārsniedz reģistrācijas slieksni) par periodu pirms PVN reģistrācijas, gan aprēķinātā PVN summa pēc reģistrācijas.