Pievienotās vērtības nodoklis transporta pakalpojumam

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu Latvijas sabiedrības sniegtajiem transporta pakalpojumiem preču piegādei no Latvijas uz Angliju, ja pakalpojuma saņēmējs ir reģistrēts zemu nodokļu un beznodokļu jurisdikcijā. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Pievienotās vērtības nodoklis transporta pakalpojumam

Latvijas transporta uzņēmums veica preču piegādi no Anglijas uz Latviju. Preču saņēmējs ir ofšora zonas uzņēmums, un transportēšanas pakalpojuma rēķins tiek izrakstīts šim ofšora zonā reģistrētajam nodokļu maksātājam. Vai transporta pakalpojumu rēķins ir jāapliek ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%?


Atbild Mārtiņš Korsaks, sertificēts nodokļu konsultants

Atbilstoši situācijas aprakstam Latvijas sabiedrība sniedz transporta pakalpojumus zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā reģistrētai sabiedrībai, veicot preču pārvadāšanu no Lielbritānijas uz Latviju.

Situācijā, kad preču transportēšanas sākumpunkts un galamērķis atrodas 2 dažādās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, to uzskata par preču transporta pakalpojumu ES teritorijā. Minētā pakalpojuma sniegšanas vietu nosaka atbilstoši šādām Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) normām:

  • ja transporta pakalpojumu ES teritorijā sniedz “nodokļa maksātājam”, saskaņā ar PVN likuma 19.panta 1.daļu pakalpojumu sniegšanas vieta būs pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta (vai pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojumu sniedz tā pastāvīgajai iestādei);
  • ja transporta pakalpojumu ES teritorijā sniedz personai, kas ir “nodokļa maksātājs” ar saimnieciskās darbības mītnes vietu (vai pastāvīgo iestādi, ja pakalpojumu sniedz tā pastāvīgajai iestādei) ārpus ES teritorijas, bet pakalpojumu izmanto iekšzemē, saskaņā ar PVN likuma 30.panta 2.daļu pakalpojumu sniegšanas vieta būs Latvija;
  • ja transporta pakalpojumu ES teritorijā sniedz personai, kas nav “nodokļa maksātājs”, saskaņā ar PVN likuma 22.panta 2.daļu pakalpojumu sniegšanas vieta būs tā ES dalībvalsts, kurā uzsāk šo preču transportēšanu, t.i., Lielbritānija, un šādam pakalpojumam būtu jāpiemēro Lielbritānijas PVN normas.

Tādēļ, lai noteiktu pakalpojuma sniegšanas vietu un attiecīgi PVN piemērošanu, vispirms jānosaka pakalpojuma saņēmēja statuss.

Pakalpojuma saņēmēja statuss

Atbilstoši PVN likuma 3.panta 1.daļai “nodokļa maksātājs” ir persona, kura pastāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisko darbību. Kārtību, kādā pārbauda pakalpojuma saņēmēja statusu, nosaka Padomes 15.03.2011. Īstenošanas Regula Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu.

Saskaņā ar šīs regulas 18.panta 3.punktu pakalpojumu sniedzējs var uzskatīt, ka pakalpojumu saņēmējs, kurš veic uzņēmējdarbību ārpus ES teritorijas, ir “nodokļa maksātājs”, ja

a) pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no pakalpojuma saņēmēja sertifikātu, ko izsniegušas pakalpojumu saņēmēja kompetentās nodokļa iestādes kā apliecinājumu tam, ka pakalpojumu saņēmējs veic uzņēmējdarbību, kas ļauj viņam iegūt PVN atmaksu ES; vai

b) pakalpojumu sniedzēja rīcībā ir pakalpojumu saņēmēja PVN numurs vai līdzīgs numurs, ko pakalpojumu saņēmējam piešķīrusi valsts, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, un ko izmanto uzņēmumu identifikācijai, vai jebkāds cits pierādījums, kas apliecina, ka pakalpojumu saņēmējs veic saimniecisko darbību, tajā skaitā pakalpojumu sniedzējs pienācīgā apjomā veic pakalpojumu saņēmēja sniegtās informācijas pareizības pārbaudi, izmantojot ierastus tirdzniecības drošības pasākumus, piemēram, tādus, kas attiecas uz identitātes vai maksājumu pārbaudēm.

Tādējādi no pakalpojuma saņēmēja ir jāiegūst vismaz nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība vai cits ārvalsts nodokļu administrācijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona veic saimniecisko darbību, tajā skaitā šai informācijai jāsakrīt ar iepriekš sniegto informāciju par pakalpojuma saņēmēja adresi un bankas rekvizītiem.

Pakalpojuma sniegšanas vieta ja pakalpojumu sniedz nodokļa maksātājam

Ja pakalpojumu saņēmējs var apliecināt savu “nodokļa maksātāja” statusu, tad nākamajā solī jāizvērtē, kurā valstī pakalpojums faktiski tiek izmantots. Attiecībā uz pakalpojuma izmantošanu Latvijas PVN normatīvie akti papildu skaidrojumus nesniedz.

Šādi skaidrojumi, kuriem gan ir tikai ieteikuma raksturs, ir ietverti Padomdevēju komitejas pievienotās vērtības nodokļa jautājumos (PVN komiteja) vadlīnijās par Padomes 28.11.2006. Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu normu piemērošanu (Vadlīnijas).

Saskaņā ar PVN komitejas 89.tikšanās laikā apstiprinātajām vadlīnijām transporta pakalpojumiem to faktisko izmantošanas vietu nosaka atbilstoši vietai, kur faktiski notiek preču pārvadāšana, proporcionāli iekšzemē un citās valstīs veiktajiem attālumiem.

Tā kā konkrētajā situācijā preces tiek pārvadātas no Lielbritānijas uz Latviju, tad atbilstoši šiem ieteikumiem

  • transporta pakalpojuma daļai par preču pārvadāšanu no Lielbritānijas līdz Latvijas robežai sniegšanas vieta būs pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta (t.i., ārvalsts) un Latvijas PVN nepiemēros. Attiecīgo šo darījuma daļu uzrādīs PVN deklarācijas 48.2rindā, kā arī PVN 1 pārskata III daļā “Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem”;
  • transporta pakalpojuma daļai par preču pārvadāšanu no Latvijas robežas līdz preču gala saņēmējam Latvijā sniegšanas vieta būs Latvija, un tādēļ šai pakalpojuma daļai jāpiemēro Latvijas PVN 21% apmērā. Šo darījuma daļu uzrādīs PVN deklarācijas 41.rindā, kā arī PVN 1 pārskata III daļā “Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem”.

Pakalpojuma sniegšanas vieta ja pakalpojuma saņēmējs nav nodokļa maksātājs

Ja pakalpojuma sniedzējam nav pierādījumu par to, ka pakalpojumu saņēmējs būtu uzskatāms par “nodokļa maksātāju” savā mītnes valstī, tad pakalpojuma sniegšanas vieta ir Lielbritānija, t.i., ES dalībvalsts, kurā uzsāk šo preču transportēšanu.

Šādā situācijā darījumam jāpiemēro Lielbritānijas PVN likuma normas. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju citas dalībvalsts nodokļa maksātājam Lielbritānijā jāreģistrējas PVN mērķiem, ja ar PVN apliekamo darījumu kopsumma iepriekšējo 12 mēnešu periodā pārsniedz 73 000 GBP.

Pieņemot, ka šis slieksnis netiek sasniegts un Lielbritānijas PVN darījumam netiek piemērots, šo darījumu Latvijas sabiedrība uzrādīs līdzīgi kā citus ārvalstīs sniegtus pakalpojumus, t.i., PVN deklarācijas 48.2rindā, kā arī PVN 1 pārskata III daļā “Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem”, nepiemērojot Latvijas PVN.

Darījuma tirgus vērtība

Papildus vēršu uzmanību, ka saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 12.panta 4.daļu darījums ar zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā reģistrētu sabiedrību ir uzskatāms par veiktu ar saistītu ārvalsts uzņēmumu, un tādēļ darījuma cenai ir jāatbilst tirgus cenai.

Ja šāda darījuma vai darījumu vērtība ir būtiska, Latvijas sabiedrībai vajadzētu pārliecināties, ka Valsts ieņēmumu dienesta auditā tā spētu pamatot tirgus cenu principa ievērošanu.