Nodokļu piemērošana vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par uzņēmumu ienākuma nodokļa un PVN piemērošanu vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Nodokļu piemērošana vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem

Esam Latvijas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, kas nodarbojas ar vadības un konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu. Esam saņēmuši rēķinu no Spānijas PVN maksātāja, kurā norādīti šādi pakalpojumi: ”Fees for professional services rendered regarding our tax advice. Proposal dated 15.01.2016.” Piezīmēs: ”VAT to be accounted for by the recipient under reverse charge, Article 196 of the 6th directive (recast) DIR 2006/112/EC.” Kur šie pakalpojumi tiek atspoguļoti PVN deklarācijā? Kā tiek klasificēti šādi pakalpojumi? Vai, veicot samaksu par tiem, jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)?


Atbild Mārtiņš Korsaks:

No jautājuma izriet, ka Latvijā Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā PVN maksātāja reģistrēta sabiedrība saņem vadības un konsultatīvos pakalpojumus no Spānijā reģistrētas sabiedrības – PVN maksātājas.

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likuma) 19.panta 1.daļas 1.punktu šādu pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvija, un pienākums aprēķināt PVN ir pakalpojumu saņēmējam (PVN likuma 88.panta 1.daļa). PVN deklarācijā darījumu uzrāda šādi:

  • deklarācijas 50.rindā uzrāda darījuma vērtību;
  • deklarācijas 55.rindā uzrāda aprēķināto PVN summu;
  • deklarācijas 64.rindā uzrāda aprēķināto PVN summu, kas atskaitāma kā priekšnodoklis;

PVN 1 pārskata II daļā uzrāda darījuma partneri, tā PVN numuru, darījuma vērtību, aprēķināto PVN summu, kā arī rēķina numuru un datumu.

Attiecībā uz UIN piemērošanu minētie pakalpojumi uzskatāmi par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, par kuriem ir piemērojams ieturējuma nodoklis 10% apmērā (likuma ”Par uzņēmuma ienākuma nodokli” (likuma par UIN) 3.panta 4.daļas 2.punkts). Līdz ar to pastāv šādas iespējas:

  • Lai varētu veikt maksājumu pilnā apmērā, neieturot 10% UIN, Latvijas sabiedrībai ir jāiegūst Spānijas sabiedrības un Spānijas nodokļu administrācijas apstiprināta ”Rezidenta apliecība – iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai”, kuras forma ir atrodama Ministru Kabineta (MK) noteikumu Nr.178 ”Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi” 1.pielikumā. Noteikumi paredz, ka ir jāiegūst 3 šādi apstiprināti ”rezidenta apliecības” eksemplāri, kuri tālāk iesniedzami VID akceptēšanai. Praksē būtu ieteicams saņemt šādu apliecību no Spānijas sabiedrības vismaz līdz maksājuma veikšanai, kaut arī minētie noteikumi ļauj to saņemt un iesniegt VID apstiprināšanai arī vēlāk – līdz UIN taksācijas perioda deklarācijas iesniegšanas datumam.
  • Ja ”rezidenta apliecība” nav saņemta vai to neplāno saņemt, Latvijas sabiedrība tomēr var veikt maksājumu Spānijas sabiedrībai pilnā apmērā (piemēram, ja līguma noteikumi to nosaka). Šādā situācijā Latvijas sabiedrībai, sastādot UIN taksācijas perioda deklarāciju, maksājums būs jāiekļauj deklarācijas 7.rindā kā apliekamā ienākuma palielinājums, kas tādējādi ietekmēs maksājamā UIN apmēru.
  • Ja ”rezidenta apliecība” nav saņemta vai to neplāno saņemt, Latvijas sabiedrība, vadoties no UIN likuma normām un pieņemot, ka līgumiskie nosacījumi to atļauj, var ieturēt UIN 10% apmērā. Šādi ieturētais UIN jāiemaksā valsts budžetā līdz nākamā mēneša 15.datumam, kā arī par to ir jāpaziņo VID, iesniedzot MK noteikumu Nr.556 ”Likuma ”Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumu” 18.pielikumu – ”Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā”. Spānijas rezidentam var izsniegt izziņu par ieturēto UIN Latvijas Republikā (MK noteikumu Nr.556 19.pielikums). Spānijas rezidents var apsvērt samazināt maksājamo nodokli Spānijā par Latvijā ieturēto UIN, ja to nosaka Spānijas normatīvie akti, vai vērsties VID, iesniedzot pārskatu par nodokļu aprēķinu, nosakot Latvijā maksājamo UIN 15% apmērā no darījuma peļņas. Tas gan ir mazticams šāda veida darījumiem.