Šis kalkulators Jums palīdzēs aprēķināt bruto autoratlīdzības summu, ja zināma neto summa, kas ir izmaksājama autoram, vai otrādi. Zem šī autoratlīdzības kalkulatora atradīsiet pamācības tā aizpildīšanā.

Autoratlīdzību visbiežāk izvēlas maksāt tekstu autori, tulki, fotogrāfi, mūziķi, producenti, dizaineri un citi radošo profesiju pārstāvji. Autoratlīdzību var saņemt par darbu literatūrā, zinātnē vai citā mākslas jomā un tai nav ierobežots maksimālais apmērs. Izdevīgi, ka no autoratlīdzības var atskaitīt attaisnotos izdevumus 15-40% apmērā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Autoratlīdzībām piemēro vispārējo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23% apmērā. Plašāk – turpinājumā!

Autoratlīdzību izdevumu normas

Pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas no bruto autoratlīdzības summas, drīkst atskaitīt ar autora darba radīšanu saistītās izmaksas 25% vai 50% apmērā no autoratlīdzības summas. Pie tam ērti, ka autoram nav pienākums iesniegt vai uzrādīt šo izdevumu apliecinošus dokumentus, tas nozīmē, ka šis atvieglojums pienākas automātiski. Tomēr, ja faktiskie izdevumi autora darba radīšanai pārsniedz šīs normas, maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli var precizēt, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, uzrādot faktiskos izdevumus D1 pielikumā.

Zemāk tabulā ir apkopoti piemēri, kad piemēro 50% vai 25% izdevumu normu

Autordarbi, kuriem piemēro 50% izdevumu normu

Autordarbs, par kuru tiek izmaksāts honorārs (autoratlīdzība)Autors vai izpildītājs
par dramatiskiem, muzikāli dramatiskiem darbiem un to izpildījumiemteātra režisors, aktieris, cirka mākslinieks
par horeogrāfiskiem darbiem, pantomīmām un to izpildījumiemhoreogrāfs, dejotājs
par muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā un to izpildījumiemmūziķis, komponists, dziedātājs, diriģents, orķestra mūziķis
par audiovizuāliem darbiemfilmas/TV raidījuma režisors, operators, skaņu režisors, video mākslinieks
par zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbiem un citiem mākslas darbiemgleznotājs, tēlnieks, grafiķis
par lietišķās mākslas darbiem, dekorācijām un scenogrāfijas darbiemscenogrāfs, gaismu mākslinieks
par dizaina darbiemdizainers (modes, interjera, mājas lapas, vizuālo uzskates materiālu u.c.), kostīmu mākslinieks
par fotogrāfiskiem darbiem un darbiem, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidāfotogrāfs
par celtņu, būvju, arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem un celtņu un būvju risinājumiem, citiem arhitektūras darinājumiem, pilsētbūvniecības darbiem un dārzu un parku projektiem un risinājumiem, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltām būvēm un realizētiem
pilsētbūvniecības vai ainavu objektiem
arhitekts
par ģeogrāfiskām kartēm, plāniem, skicēm, plastiskiem darbiem, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm
par apdarēm, muzikāliem aranžējumiem, ekranizācijām un tamlīdzīgiem darbiemkomponists – apdares/aranžējuma autors, ekranizācijas režisors

Autordarbi, kuriem piemēro 25% izdevumu normu

Autordarbs, par kuru tiek izmaksāts honorārs
(autoratlīdzība)
Autors vai izpildītājs
par literāriem darbiem (grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi) un to izpildījumiem, tai skaitā darbiem, kas radīti, izdoti, izpildīti vai citādi izmantoti presē un citos masu informācijas līdzekļosrakstnieks, preses žurnālists, žurnāla redaktors, literārais redaktors
par scenārijiem un audiovizuālu darbu literāriem projektiemfilmu, raidījumu, pasākuma scenārija autors
par tulkojumiem, pārstrādātiem darbiem, anotācijām, referātiem, kopsavilkumiem, apskatiem, dramatizējumiem, darbu krājumiem (enciklopēdijas, antoloģijas, atlanti un tamlīdzīgi darbu krājumi) un datu bāzēmtulkotājs, darbu krājumu sastādītājs

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme autoratlīdzībai

Ja autors ir Latvijas rezidents, tad izmaksātājam jāietur 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklis no bruto autoratlīdzas summas, kura ir samazināta par darba radīšanas izdevuma normu. Ja autors ir nerezidents, tad izmaksātājam jāietur 23% iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Aprēķinot nerezidentam ieturamo IIN arī drīkst piemērot izdevumu normu tāpat kā Latvijas rezidentiem.

Neskatoties uz to, ka Latvijas rezidentiem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur pēc 20% likmes, autoram iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, autoratlīdzības ienākumus iekļaus to ienākumu veidos, kuriem piemēro progresīvo likmi:

  • kopējiem gada ienākumiem līdz 20 004 EUR piemēros 20% likmi
  • kopējiem gada ienākumiem virs 20 004 EUR, bet līdz 62 800 EUR piemēros 23% likmi
  • kopējiem gada ienākumiem virs 62 800 EUR piemēros 31.4% likmi

Tātad ienākumam līdz 20 004 eiro gadā tiek piemērota 20% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Ja autoratlīdzības saņēmējam ir zināmi algota darba ienākumi, viņam var noteikt ienākuma daļu no kopējiem gada ienākumiem, kurai piemērojama 20% nodokļa likme. Tādējādi, ja ienākums no autoratlīdzības pārsniedz šo starpību, autoram ir tiesības iesniegt rakstveida iesniegumu autoratlīdzības izmaksātājam par nodokļa likmes 23% apmērā piemērošanu autoratlīdzībai. Autoratlīdzības izmaksātājs, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, ir tiesīgs turpmāk taksācijas gada laikā ienākumam piemērot nodokļa likmi 23% apmērā.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas autoratlīdzības izmaksātājam

Autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem ir jānomaksā 5% no autoratlīdzības apmēra kā valsts socialās apdrošināšanas obligātās iemaksas par autoratlīdzības saņēmēja pensijas apdrošināšanu. “No saviem līdzekļiem” nozīmē, ka šo summu nevis ietur no līgumā noteiktās autoratlīdzības summas, bet uzrēķina pa virsu un to sedz izmaksātājs. 5% valsts socialās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav jāmaksā, ja saņēmējs ir pensionārs, nerezidents, autortiesību mantinieks vai cilvēks ar I vai II grupas invaliditāti.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas autoratlīdzības saņēmējam

Autoratlīdzības saņēmējam būs pienākums reģistrēties kā pašnodarbinātai personai un veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par autoratlīdzības ienākumu, ja mēneša bruto autoratlīdzību summa (pirms IIN ieturēšanas) pārsniedz 430 EUR un persona nesaņem algu vispārējā nodokļu režīmā vai šādi saņemtā alga nesasniedz 430 EUR.

Ja reģistrācija ir nepieciešama, tad personai ir pienākums maksāt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (mēnesī, kurā šis slieksnis ir pārsniegts) vismaz no minimālās algas 430 EUR, piemērojot 32.15% likmi (vai 30.34%, ja persona ir pensijas vecumā). Persona var izvēlēties maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas arī no lielākas summas.

Der atcerēties – ja fiziska persona savus autora pakalpojumus piedāvā juridiskai personai, iespējams slēgt arī uzņēmuma līgumu par konkrēta darba veikšanu, tādā gadījumā pēc darba pabeigšanas tiek izveidots pieņemšanas-nodošanas akts, uz kura pamata tiek izrakstīts rēķins un veikti norēķini.