Kas ir gada pārskats un kāpēc tas ir jānodod VID?

Vārdu salikums “gada pārskats” jebkuram ar uzņēmējdarbības vidi kaut attālināti saistītam cilvēkam, visticamāk, ir dzirdēts un šķietami zināms. Bet kas tad īsti slēpjas zem šiem vārdiem, kāda informācija tiek ietverta gada pārskatā un kāpēc vispār tādu nepieciešams sagatavot? Noskaidrojam!

Kas ir “gada pārskats”?

Līdzīgi kā skolēni mācību gada beigās saņem liecību, kurā atrodama visa būtiskākā informācija par semestrī paveikto – gan sekmes, gan kavējumi – tā arī uzņēmumiem un iestādēm pēc katra finanšu gada noslēgšanās ir jāsagatavo gada pārskats – dokumentu kopums, kurā atainota visa būtiskākā informācija par uzņēmuma darbību konkrētajā laika periodā.

Kas iesniedz “gada pārskatu”?

Gada pārskatu iesniedz komercsabiedrības un Eiropas komercsabiedrības, kuras ir reģistrētas Latvijā, kooperatīvās sabiedrības un Eiropas kooperatīvās sabiedrības, Eiropas ekonomisko interešu grupas, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums iepriekšējā taksācijas gadā pārsniedz 300 000 eiro.

Gada pārskatu sagatavo un iesniedz iekšējais vai ārpakalpojumu grāmatvedis, vai uzņēmuma vadītājs.

Kā top “gada pārskats”?

Gada pārskata sagatavošanas process ir atkarīgs no dažādiem faktoriem – gan no uzņēmuma lieluma, gan pārstāvētās nozares. Atbilstoši tam pārskata tapšanā tiek veikti vairāki soļi, piemēram, pamatlīdzekļu un preču inventarizācija, nolietojuma aprēķināšanas un iegrāmatošana, bankas konta izrakstu salīdzināšana ar grāmatvedības datiem, kontu atlikumu iekšējā pārbaude utt.

Ko izmanto “gada pārskata” tapšanā?

Lai sagatavotu gada pārskatu, grāmatvedim nepieciešams izmantot daudz informācijas:

 • bankas izraksti;
 • rēķini, pavadzīmes, čeki, kvītis;
 • algas aprēķinu dokumenti;
 • iesniegtie nodokļu pārskati u.c.

Kas atrodams “gada pārskatā”?

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā ir noteikts, kādai informācijai jāatrodas gada pārskatā. Tā sastāvdaļas ir:

 • finanšu pārskats;
 • bilance;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • vadības ziņojums;
 • pielikumi, kuros sniegta sīkāka informācija par pārskata pozīcijām;
 • dažiem uzņēmumiem jāsagatavo arī naudas plūsmas pārskats un pašu kapitāla izmaiņu pārskats;
 • ja pārskatu pārbauda zvērināts revidents, jāsniedz informācija arī par revidentu.

Kam tas vajadzīgs?

Gada pārskatu noteiktā termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, kur tas tiek pārbaudīts un tādējādi ierēdņi pārliecinās par uzņēmumu darbības rezultātiem. Tāpat gada pārskatus “lasa” arī uzņēmumu vadība, akcionāri, investori, klienti un piegādātāji – cilvēki, kuriem ir būtiski zināt, kā konkrētais uzņēmums strādā, kādas ir tā attīstības perspektīvas.

Gada pārskatu šobrīd iesniedz tikai elektroniski, izmantojot VID elektronisko deklarēšanas sistēmu – www.eds.gov.lv. Lielākajai uzņēmumu daļai gada pārskats jāiesniedz mēneša laikā pēc tā apstiprināšanas, bet ne vēlāk, kā 4 mēnešu laikā pēc pārskata perioda (gada) beigām.

Pierakstaties uz konsultāciju zvanot (+371 29123877) vai rakstot uz mūsu e-pasta adresi – martins.korsaks@corsax.lv.