Mikrouzņēmumu nodoklis 2017.gadā

2016.gads bija salīdzinoši mierīgs attiecībā uz Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu. Daudz diskutētās izmaiņas attiecībā uz nozaru ierobežojumiem, likmes palielināšanu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanu palika tikai diskusiju līmenī vai tika atliktas uz nākamo – 2017.gadu. Šobrīd jau aptuveni ir skaidrs, kādas pārmaiņas ir gaidāmas – gan saistībā ar jau 2015.gadā pieņemtajiem grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (kas piemērojamas no 2017.gada), gan saistībā ar šobrīd Saeimā iesniegtajiem grozījumiem, kuri gan vēl var tikt precizēti.

Šajā rakstā apkopojam Mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņas, kas būs piemērojamas no 2017.gada, balstoties uz pašreiz spēkā esošā likuma redakciju un likuma grozījumiem, kas vēl ir izskatīšanā Saeimā.

Mikrouzņēmumu nodokļa likme

Šobrīd visi Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji maksā nodokli atbilstoši 9% likmei, ko piemēro saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

2017.gadā Mikrouzņēmumu nodokļa likme samazināsies no 9% līdz 5%. Samazinājums ir saistīts ar to, ka nodoklis vairs neietvers valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas būs jāiemaksā papildus (skatīt zemāk).

Joprojām saglabāsies spēkā normas, kas nosaka Mikrouzņēmumu nodokļa likmes palielināšanu šādās situācijās:

  1. Ja darbinieku skaits pārsniedz 5 darbiniekus, tad 5% likmei papildus pieskaita 2% par katru papildus nodarbināto darbinieku. Papildus likmi nepiemēro, ja darbinieku skaits taksācijas gadā salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gadu un pirmstaksācijas gadā salīdzinājumā ar gadu pirms pirmstaksācijas gada pieaudzis par vienu vai diviem darbiniekiem.
  2. Ja Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja kalendārā gada apgrozījums pārsniedz 100 000 EUR, tad pārsniegumam vairs nepiemēro 5% likmi, bet gan 20% likmi. Personai joprojām ir ļauts piemērot 5% likmi par apgrozījuma pārsniegumu, ja taksācijas gadā salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gadu un pirmstaksācijas gadā salīdzinājumā ar gadu pirms pirmstaksācijas gada apgrozījuma pieaugums nepārsniedza 30%.
  3. Ja darbinieka ienākums pārsniedz 720 EUR, pārsniegumam piemēro 20% likmi.

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Lai nodrošinātu visiem Mikrouzņēmumu darbiniekiem minimālas sociālās garantijas, no 2017.gada Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem būs jāveic obligātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par visiem to darbiniekiem. Sociālās iemaksas pilnā apmērā segs darba devējs, tas ir, tās nebūs ieturamas no darba algas, bet aprēķināmas pa virsu.

Objekts

Atbilstoši pārejas periodam, 2017.gadā obligāto iemaksu objekts ir noteikts 75% apmērā no minimālās algas (t.i. 3/4 no 380 jeb 285 EUR), bet noteikta statusa darbiniekiem – uz pusi mazākā apmērā (t.i. 142.50 EUR). Uz pusi samazināts iemaksu objekts ir šāda statusa darbiniekiem:

1) notiesātajiem, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;

2) personām, kas sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

3) personām, kurām līdz tā vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir palikuši pieci gadi vai mazāk un šī persona pirms darba ņēmēja statusa iegūšanas vismaz 12 mēnešus nav bijusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusā;

4) personām ar I un II grupas invaliditāti;

5) pirmos trīs mēnešus par personām, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmējām;

6) personām līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgās personas ir pārtraukusi mācības vai studijas.

Likme

Atbilstoši minētajam valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme un iemaksu apmērs 2017.gadā dažādu statusu darbiniekiem būs šāds:

Darbinieka statuss Iemaksu objekts Likme, % Iemaksu apmērs
Persona apdrošināta visiem sociālās apdrošināšanas veidiem

285.00

34.09

97.16

Persona, kas sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju vai tā piešķirta priekšlaicīgi

142.50

28.70

40.90

Izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs

285.00

31.07

88.55

Darba ņēmējs – nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā

142.50

29.63

42.22

Darba ņēmējs –nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (t.sk. priekšlaicīgi), vai ir piešķirta valsts vecuma pensija

142.50

24.39

34.76

Minimālo iemaksu apmēra noteikšana

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par katru mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieku ir jāveic neatkarīgi no tā, vai personai šī ir vienīgā darba vieta, vai persona strādā uz pilnu vai nepilnu slodzi.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veicamas proporcionāli tām kalendārā mēneša dienām, kurās persona ir darba ņēmēja. Piemēram, ja persona uzsāk darba attiecības vai tās pārtrauc mēneša vidū, tad par attiecīgo mēnesi iemaksu objekts būs uz pusi mazāks.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas nav veicamas par tām kalendārā mēneša dienām, kurās:

  • darba ņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,
  • darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu,
  • darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns,
  • pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa “B”;
  • persona – vecāks atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, ja tās aprūpē ir bērns līdz triju gadu vecumam;
  • persona ir atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, ja tā iegūst augstāko izglītību pilna laika studiju programmā.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs deklarēs valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas reizi ceturksnī, iesniedzot mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju, bet maksājumus veiks ik mēnesi atbilstoši VID paziņotajam maksāšanas termiņam.

Citi jautājumi

Šobrīd Saeimā iesniegtajā grozījumu projektā ir plānots atcelt nozaru ierobežojumu. Tāpat plānots, ka Mikrouzņēmumu nodokļa režīmu varēs piemērot tikai līdz 2018.gada beigām, bet jaunizveidoti maksātāji varēs pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam tikai līdz 2017.gada 30.jūnijam.